Dažnam verslininkui nusprendusiam pradėti savo verslą, kyla klausimas kokią juridinio asmens formą pasirinkti Todėl šiame straipsnyje aptarsime mažosios bendrijos (toliau MB) privalumus ir trūkumus bei mokestinę naštą.

Mažoji bendrija (MB)  – ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris gali vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą veiklą. MB nemokumo atveju Jums nereikės padengti skolų savo asmeniniu turtu. MB juridinio asmens forma skirta smulkiąjam verslui. Maksimaliai mažoji bendrija gali turėti ne daugiau kaip 10 narių, kuriais gali būti tik fiziniai asmenys. Su MB nariais nesudaromos darbo sutartys. Su MB vadovu sudaroma civilinė paslaugų sutartis. MB kapitalas formuojamas iš narių įnašų, tačiau šio tipo juridiniam asmeniui nėra nustatytas kapitalo reikalavimas (gali būti ir 0,29 eur). Tačiau jeigu Jūs manote, kad pradėję įmonės veiklą iškart iš veiklos negausite pajamų, o pradinėms išlaidoms padengti reikės apyvartinių lėšų, rekomenduotina, padaryti pradinį įnašą į MB išlaidoms dengti ir verslui vystyti. MB minusas tai, kad pasirinkus šios juridinės formos vienetą, į ją nepritrauksite investuotojų, kadangi MB nėra akcijų, todėl savininkų teisės yra lygios. Kiekvienas MB narys turi po vieną balsą MB narių susirinkime. Kai MB turi vienasmenį valdymo organą – mažosios bendrijos vadovą, mažosios bendrijos nuostatuose gali būti nustatyta kitokia balsų paskirstymo jos nariams tvarka. MB forma yra daugiau pritaikyta smulkiam šeimos verslui, kur nėra taip svarbios savininkų teisės.

Įsigaliojus 2015 m. gegužės 28 d. mažųjų bendrijų įstatymo pakeitimui, kuriuo buvo uždrausta sudaryti MB nariams civilines paslaugų sutartis su savo mažąja bendrija (išskyrus su vadovu sudaromą civilinę paslaugų sutartį) MB forma pasidarė patraukli tik kai MB yra vienas narys, kuris yra ir jos vadovas. Tokiu atveju jo atlygis iš MB gaunamų pajamų pagal civilinių paslaugų sutartį apmokestinimas 15 proc. GPM. Sodros mokesčiai, kai MB vadovas yra ir MB narys, nuo civilinių paslaugų sutarties nėra mokami. Už MB vadovus, kurie nėra tų MB nariai, socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo veiklą gautas pajamas, nuo kurių skaičiuojamas ir GPM mokestis. VSD įmokų įmokų dydis 26,3 proc. (nuo 2017 m. liepos 1 d. 25,3 proc.) arba 28,3 proc. (nuo 2017 m. liepos 1 d. 27,3 proc.), kai asmuo dalyvauja papildomame pensijų kaupime.

MB sodros įmokų dydžiai ir mokėjimo tvarka

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Sodros įmokos mokamos dvejopai:

a) nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos. Šiuo atveju mažoji bendrija už jos narius įmokas moka tik jeigu lėšos yra išimamos asmeniniams poreikiams. Tuo atveju, jeigu lėšos nėra išimamos, įmokų mokėti nereikia. Tačiau šis įmokų mokėjimo būdas taikomas MB nariams, kurie patenka į nors vieną išvardintą išimtį:

·         MB veikia pirmuosius metus;

·         MB narys yra ne vyresnis nei 29 metų;

·         MB nariui paskirta senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija;

·         Jeigu įmokos už MB narį jau yra sumokėtos (pvz. MB narys kitoje įmonėje dirba pagal darbo sutartį);

·         Jei MB narys pats sumokėjo įmokas kaip individualia veikla užsiimantis asmuo (išskyrus tuos, kurie dirba su verslo liudijimais).

b) nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos, kuri negali būti mažesnė kaip MMA.

Už visus kitus MB narius, kurie nepatenka į a dalies išimčių sąrašą, socialinio draudimo įmokos mokamos pagal b punktą, t.y. socialinio draudimo įmokos mokamos nuo ne maženės nei MMA ir tuo atveju, jeigu lėšos asmeniniams poreikiams nėra išimamos.

Tuo atveju, kai tas pats žmogus yra kelių bendrijų narys, prievolė už jį mokėti socialinio draudimo įmokas atsiranda tai MB, kuri įregistruota anksčiausiai. Jeigu MB laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra deklaravusi VMI, už tokių bendrijų narius socialinio draudimo įmokų mokėti nereikia.

Sodros įmokų tarifai

VSD įmokų tarifas 30,8 proc. arba 32,8 proc. tuo atveju, kai MB narys dalyvauja pensijų kaupime mokėdamas papildomas 2 proc. kaupiamąsias įmokas savo lėšomis. PSD įmokos tarifas 9 proc. Jos apskaičiuojamos nuo tos pačios bazės kaip ir VSD įmokos. MB už savo narį turi mokėti ne mažesnes kaip 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo MMA, t.y. 34,20 eur ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, jeigu MB narys nėra socialiai draustas ir nepatenka į kategorijas išvardintas Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 5 ir 7 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje (pvz., dirba pagal darbo sutartį, yra drausti sveikatos draudimu valstybės lėšomis ir pan.).
Pelno mokesčio tarifai

MB pelnas apmokestinamas 15 proc. arba lengvatiniu 5 proc. pelno mokesčio tarifu.

5 procentų pelno mokesčio tarifas taikomas, jeigu:

– vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių,

– mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 Eur  ir

– MB neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų.

Prievolė registruotis PVM mokėtoju

MB privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų. PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį minėta riba buvo viršyta. PVM turi būti apskaičiuojamas už visas patiektas prekes ir (arba) pateiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo nurodytoji riba buvo viršyta.

MB privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu visų MB įsigytų iš kitų valstybių narių prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų ir einamaisiais kalendoriniais metais numatoma šią ribą viršyti.

MB vadovo pagal sudarytą su MB civilinę paslaugų sutartį už atlygį MB teikiamos paslaugos PVM tikslais nelaikomos darbo veikla ir yra PVM objektas. Todėl per 12 paskutinių mėnesių MB vadovo gauto atlygio sumai viršijus 45000 eurų ribą, MB vadovas turi registruotis PVM mokėtoju. Vertinant 45 000 eurų atlygio sumą atsižvelgiama į atlygį už bet kokią MB vadovo, kaip fizinio asmens, vykdomą ekonominę veiklą.

Medžiaga parengta pagal 2017 m. sausio mėn. galiojusią mokestinę bazę.